Novinky

Hľadáte nové bývanie?

Súťaž progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2016

01.02.2016 - MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

VYPISUJE

19. ROČNÍK SÚŤAŽE  PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2016

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2016.

Súťažné kategórie:

a) byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b) formy bývania odlišného štandardu
c) obnova bytového fondu.

V zmysle súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby:
a) na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
b) na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia.

Prihlásiť stavbu do súťaže môže: obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii stavby.

Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je  do 31. januára 2017

Vyhodnotenie 19. ročníka  súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2017.

Bližšie informácie poskytuje odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja MDVRR SR, tel.: 02/59494 574, 02/59494 623 alebo na e-mailovej adrese: pcdb@mindop.sk